sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Softvéry zakúpené pre oblasť biológie

 

Softvér pre automatickú detekciu podpopulácií v mnohorozmerných dátových súboroch z prietokovej cytometrie
 
Softvér na detekciu a validáciu predikčných modelov z viacrozmerných dát
 
Softvér na automatické a štatistické vyhodnotenie rozdielnosti biologických dát získaných za štandardných a pozmenených podmienok
 
Softvér na automatizované vyhľadávanie mutácií v sekvenciách DNA
 
Bioinformatický softvér na automatizované vyhľadávanie údajov v proteínových databázach a ich integrácia s experimentálnymi údajmi z hmotnostnej spektrometrie

Softvér na spracovanie dát z oblasti bioinformatiky pre zabezpečenie prístupu k databázam
http://srs.cvtisr.sk
Softvér pre analýzu, porovnanie a skladovanie údajov z rôznych typov elektroforetických, chromatografických, sekvenančných a iných typov analýz , vhodný na vzájomné porovnávanie profilov vzoriek s využitím pri charakterizácií a identifikácii mikroorganizmov a iných biologických vzoriek
http://bionumerics.cvtisr.sk


 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NÁZOV:
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a Vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
33 133 963,58 Eur

OBDOBIE REALIZÁCIE:
06.2009 – 06.2014
OBDOBIE REALIZÁCIE PREDĹŽENÉ DO: 14.06.2015

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR
 
1