sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Dátové centrum v Žiline slávnostne otvorené 1. júna 2010

 
Dňa 1. júna 2010 podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril na Žilinskej univerzite Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) bolo vybudované vďaka finančnej podpore Európskej únie, konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Je to dátové úložisko s vysokovýkonnou výpočtovou technikou, ktorá umožní efektívne pracovať s mimoriadne veľkými objemami dát. Súčasne bude umožňovať riešenie extrémne náročných vedeckých výpočtových úloh, ktoré kladú mimoriadne požiadavky práve na rozsah uložených dát. Jeho úlohou bude uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike za podmienok vysokej dostupnosti a bezpečnosti.
Vybudované dátové centrum poskytne mohutnú dátovú kapacitu, potrebný výpočtový výkon v zabezpečenej prevádzke s archiváciou dátového obsahu, vrátane aplikačných služieb pre výskumno-vývojovú sféru Slovenskej
republiky. Stane sa výkonnostne a kapacitne jedným z najväčších riešení v rámci Slovenska. Vzhľadom na použité technológie a cielené smerovanie k využívaniu štandardov sa toto pracovisko začlení do systému európskych štruktúr na podporu vedy.
Uskutočnenie takéhoto významného cieľa prinesie novú kvalitu, ponúknutú celej vedeckej a výskumno-vývojovej základni. Doterajšie úspešné aktivity slovenského vedeckého potenciálu dostanú takto v medzinárodnom kontexte silný impulz na podporu, spoluprácu a napokon aj zviditeľnenie domácich výskumno-vývojových trendov s omnoho väčším priestorom na prirodzenú medzinárodnú integráciu.
Dátové centrum pre výskum a vývoj prispeje k zvýšeniu schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s partnermi v zahraničí, ako aj so subjektami spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.
Súčasťou dátového centra je aj pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov dobudované v týchto dňoch priamo v Centre VTI SR v Bratislave rovnako v rámci tohto národného projektu. Pripravené výstupy z digitalizačného pracoviska sa po sieti dostanú prakticky okamžite do dátového centra tu na Žilinskej univerzite, kde sa budú archivovať a sprístupňovať. Plánované kapacity a výkon dátového centra vytvára predpoklady na to, aby produkcia digitalizačného pracoviska bola jednak bezpečne uložená a jednak sprístupnená vedeckej komunite.
Vybudovaním DC VaV bola ukončená 1. etapa realizácie národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj, ktorého nositeľom je Centrum VTI SR v Bratislave.

  
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NÁZOV:
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a Vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
33 133 963,58 Eur

OBDOBIE REALIZÁCIE:
06.2009 – 06.2014
OBDOBIE REALIZÁCIE PREDĹŽENÉ DO: 14.06.2015

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR
 
1