sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Digitalizačné pracovisko slávnostne otvorené

 

Dňa 11. mája 2010 podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov pre slovenskú vedu. Toto pracovisko bolo vybudované vďaka finančnej podpore Európskej únie, konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci realizácie národného projektu „Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj“. Ide o moderné pracovisko na digitalizáciu a následné spracovanie a sprístupnenie dokumentov pre vedeckú komunitu, ktoré umožní  efektívne uspokojiť  požiadavky na digitalizáciu všetkých požadovaných typov dokumentov, či už sú to knihy, časopisy alebo napr. mapy nachádzajúce sa vo fondoch Slovenskej akadémie vied. Bude slúžiť výhradne slovenskej vedeckej komunite: univerzitám a výskumno-vývojovým pracoviskám.

 

Digitalizačné pracovisko bude slúžiť aj na prevod digitalizovaných dokumentov do editovateľných a vyhľadávateľných textových formátov a zároveň umožní ukladať výstupné dokumenty v štandardných obrazových, textových alebo archívnych formátoch. Zoskenované dokumenty umožní ďalej upravovať a systematicky ukladať s možnosťou plnotextového vyhľadávania. Pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov disponuje kapacitou, ktorá umožní operatívne a  efektívne vytvárať digitálny obsah aj z rozsiahlejších dokumentov, ktoré by inak zostali  pre odbornú a vedeckú verejnosť nedostupné. 

 

Digitalizačné pracovisko v CVTI SR bude využívať kapacity a možnosti Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV) na Žilinskej univerzite v Žiline vybudovaného v rámci tohto istého projektu. Pripravené výstupy z digitalizačného pracoviska sa po sieti dostanú prakticky okamžite do DC VaV, kde sa budú archivovať a sprístupňovať. Plánované kapacity a výkon DC VaV vytvára predpoklady na to, aby produkcia digitalizačného pracoviska bola jednak bezpečne uložená a jednak sprístupnená odbornej verejnosti.

 

Cieľom tohto pracoviska je teda zabezpečiť konverziu dokumentov pre výskum a vývoj z tlačenej formy do elektronickej podoby, a tým vytvárať obsah vedomostnej bázy Dátového centra pre VaV, ktorá bude sprístupňovaná cez webové rozhranie. Pracovisko bude vybavené aj archivačnou technikou, ktorá umožní spoľahlivé, dlhodobé archivovanie  cenných dokumentov a údajov.

 


  
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NÁZOV:
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a Vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
33 133 963,58 Eur

OBDOBIE REALIZÁCIE:
06.2009 – 06.2014
OBDOBIE REALIZÁCIE PREDĹŽENÉ DO: 14.06.2015

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR
 
1